PHÂN BIỆT GIỮA KIỂM TRA & THANH TRA THUẾ

Mục tiêu của thanh, kiểm tra thuế là phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi sai sót và gian lận thuế của đối tượng nộp thuế. Các đối tượng nộp thuế theo phư...